فیبر نوری

فیبر نوری

فهرست خلاصهبخش اولكليات2-1-1 پارامترهاي انتخاب سيستمهاي مخابراتيالف- مسائل فني و تكنيكيبخش دومكاربرد فيبر در شبكه مشتركين1-2-1 مقدمه2-2-1 مقايسه انواع سيستم‌هاي شبكه مشتركين3-2-1 نحوه به كار گيري فيبر نوري در شبكه مشتر ...