خدمات شبکه اختصاصی سروش رسانه

مرکز داده‌ شرکت سروش رسانه با فراهم کردن فضايی منطبق بر استانداردهای جهانی و حرفه‌ای اين صنعت، امکان اجاره فضا را در داخل کشور برای سازمان‌ها و موسسات بزرگ فراهم کرده است.سازمان‌ها و موسساتی که سرور ها و تجهیزیات خود را پيکر بندی کرده اند اما براي نگهداری آنها و تامين منابع مورد نياز مثل برق، اينترنت امن پر سرعت، فضای مناسب و غیره، با مشکل مواجه هستند، می توانند از اين سرويس شرکت سروش رسانه استفاده نمایند.

 

دریافت خدمات و سرویس از سروش رسانه