جهت تسریع و راحتی در پرداخت مشتریان محترم، شرکت سروش رسانه امکان پرداخت الکترونیکی فاکتورها را بر روی سایت شرکت محقق ساخته است. در صورت بروز مشکل جهت پرداخت الکترونیکی با همکاران پشتیبانی شرکت سروش رسانه تماس بگیرید.