شرکت سروش رسانه با الهام گيری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرمايشات معظم له در خصوص ضرورت ايجاد و ساماندهی و تقـويت نظام ملی اطلاع رسانی و توسعه کمی وکيفی شبکه اطلاع رسانی ملی و تامين امکانات اين شبکه برای متقاضيان، متناسب با نياز آنها و با رعايت الويت ها ومصالح ملی وآينده نگــری درخصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات درسطح ملی وجهانی وگسترش مطالعات وتحقيقات وتربيت نيروی انسانی متخصص دراين زمينه و باعنايت به مصوبات شورايعالی انقلاب فرهنگی وشــرح وظايف سازمان صداوسيما درچهارچوب برنامه سوم توسعه کشور، از اوايل سال 1381 فعال گرديد.

پيرو تهيه وتقديم طرح جامع ايجاد شبکه تعاملی، به علت حجم پروژه و بی سابقه بودن چنين بســتر گسترده IT درکشور، بادرايت خاص مدیران سازمان، يک مشارکت مدنی بين سازمان صداوسيما، صندوق بازنشستگی، شرکت تکتا و شرکت صوتی وتصويری سروش با هدف سرمايه گذاری (فنی، مالی، فرهنگی و خدماتی) درخصوص راه اندازی و نگهداری، نظارت وکنترل شبکه تعاملی شکل گرفت.

پیرو توسعه فعالیتها وتبدیل شبکه تعاملی به بزرگترین تامین کننده اینترنتی کشور وایجاد امکانات شبکه های اینترانت استانی در22 مرکزاستان، شرکت سروش رسانه به منظور ادامه فعالیت شبکه تعاملی و توسعه آن، تاسیس و درتاریخ 1382/12/20 رسمأ ثبت گردید و نهایتاً با هماهنگی و تأمین مقدمات امر، شرکت سروش رسانه ازتاریخ 1383/5/1 رسمأ آغاز به کار نمود.