پخش زنده شبکه های استانی
  تلویزیون رادیو
شبكه استان سيستان و بلوچستان
شبكه استان قم ----
شبكه استان كرمان
شبكه استان كرمانشاه
شبكه استان مازندران
شبكه استان همدان
شبكه استان يزد ----
  تلویزیون رادیو
شبكه استان آذربايجان شرقی ----
شبكه استان آذربايجان غربی ----
شبكه استان اردبيل ----
شبكه استان خوزستان
شبكه استان بوشهر
شبكه استان چهار محال بختياری ----
شبكه استان خراسان ----
شبكه استان زنجان ----
شبكه استان فارس
براي شنيدن صدا و مشاهده بهتر به Media Player نگارش٧ به بالا نياز مي باشد.